Jobs Board

Whether you’re just getting started with your career or are a seasoned professional, QPS Recruitment & Headhunting has a new position for you.Title VICE PRESIDENT HUMAN RESCORES
Job Information

บทบาท

บริหารการวางแผน / กำหนดกลยุทธ์ / กำกับดูแลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลและงานบริการสำนักงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าหมายธุรกิจ) งบประมาณและแผนงานขององค์กร

หน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ

 • บริหารการจัดทำแผนอัตรากำลังคน และติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • กำกับดูแลการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Job Profile)
 • บริหารโครงการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่หรือตำแหน่งใหม่
 • บริหารระบบประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
 • บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถเก็บรักษาบุคลากร สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและอยู่ในขีดที่แข่งขันกับตลาดได้
 • บริหารการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 • บริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของบุคลากร
 • กำกับดูแลให้การบริหารงานบุคคลถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม อาชีวอนามัย ภาษีรายได้ ฯลฯ)
 • กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ และระเบียบวินัย
 • บริหารกิจกรรมและระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร/นโยบาย/ทิศทางธุรกิจ/ค่านิยม/ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ
 • ระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน
 • สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 • บริหารกำกับดูแลงานด้านงานคลังสินค้า และด้านงานธุรการ
 • กำกับดูแลการให้บริการงานจัดส่งเอกสาร งานบริการความสะอาดเรียบร้อย เครื่องดื่มภายในสำนักงาน ความปลอดภัย และการจัดห้องประชุมหรือสถานที่ภายในสำนักงาน
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 • บริหาร / ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้สินค้า/บริการ ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในตาม spec คุณภาพ งบประมาณ และเวลาที่กำหนด และมีความโปร่งใส
 • บริหารการสรรหาแหล่งวัสดุที่สามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ลดคุณภาพได้
 • บริหารการออกแบบ / จัดซื้อ จัดจ้าง ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และกำกับดูแลให้เป็นไปตามนั้น (E-Auction)

หน้าที่รับผิดชอบร่วม

 • สร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • สนับสนุนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • บริหารการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร ในฐานะ Management Member และผลักดันสู่ภาคปฏิบัติ
 • ร่วมกำหนดนโยบายและส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้าง/พัฒนา Successor ทั้งองค์กร
 • กำหนดขั้นตอนการทำงาน ระบบงาน และอุปกรณ์การทำงานที่เอื้อต่อภารกิจของหน่วยงาน และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 • สื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
 • สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน

ตัวชี้วัดฯ เฉพาะ

 • งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รวมถึงผลตอบแทน สวัสดิการ งานวินัย) มีความชัดเจน โปร่งใส ต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ทรัพย์สิน และเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีอัตราความเสียหาย/สูญหายของทรัพย์สินน้อยที่สุด และการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเป็นไปตามที่กำหนด
 • รายได้ต่อหัวพนักงาน (Income Per Headcount) และ ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • พนักงานมีระดับทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • แผนอัตรากำลังคนสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและนำเสนอในการประชุม Top Team
 • พนักงานที่สรรหาจากภายในและภายนอก มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงกับ Job Profile ที่สุด (คุณสมบัติ) และดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด
 • แผน Succession Plan มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการตั้งเป้าหมายและประเมินผลภายในกรอบเวลาที่กำหนดและนำผลปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • อัตราการเข้าเยี่ยมชม หรือ รับข่าว จากสื่อต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารภายใน
 • อัตราการลาออกจากงาน
 • ไม่มีปัญหาแรงงาน หรือเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • ความสามารถในการรักษาความลับของข้อมูลเฉพาะ
 • มีการจัดปฐมนิเทศ และจัดข้อมูล อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติงานและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • สินค้าบริการตรงตาม spec คุณภาพ งบประมาณ และโปร่งใส
 • ต้นทุนการจัดซื้อ และราคาสินค้าที่ซื้อไม่สูงกว่าท้องตลาด
 • การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด

ตัวชี้วัดฯ ร่วม

 • บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคงความเป็นผู้นำในธุรกิจ Retail และศูนย์การค้าในภูมิภาคนี้และในระดับที่กว้างขึ้น
 • การดำเนินงานของ FPR เป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
 • ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าภายในและภายนอก
 • หน่วยงานมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงง่าย
 • พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสามัคคี ร่วมมือทำงานกันดี

คุณสมบัติ

 • การศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, บริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานมีประสบการณ์งาน HRM, HRD, งานบริหารสำนักงาน และงานจัดซื้อ ระยะเวลา ประสบการณ์ อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตำแหน่ง ทักษะ/ ความชำนาญกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ภาษาภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office(Excel, Power Point, Word) ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารได้ดี
 • ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ประสิทธิภาพ

Report : Senior Vice President (ผู้ชายไทย) Sub. 35 แผนก ดูแล 3 แผนก HR/Admin/ จัดซื้อ

Location: รังสิต ปทุมธานี

Working hours: Monday to Friday: 9.30 – 18.30

Contact: Noy 086-398-0324 E-mail:hunter@qpsrecruitment.com

Apply Now


Title Sales Manager
Job Information

To manage and control sale activities of the electrical component sales to meet sales target.

Responsibility

 • Manage and control sales of the electrical component in meeting sales target.
 • Control resources using and staff spending to be efficiency.
 • Plan for the stock level and availability for electrical component.
 • Manage and control the electrical component dealers to be more effective
 • Do sell activities as sell staff doing
 • Maintain relationship with existing customer.
 • Coordinate with other department heads for internally operation
 • Solve urgent problem accordingly.
 • Handle customer need and complains.
 • Dive for result, initiative & follow through, Managing term, people development, problem solving & Decision Making, Resources Management

  Qualifications

 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Job: Service Support for Bio Active Company for 2 years.
 • Work: Taking card of Medical instrument.
 • Job: Sales Manager for 11 years
 • Work: Taking care of electrical Component Sales
 •   Electrical Component Analysis, Stock planning
Apply Now


Title Sales Executive / Sales Representative
Location พานทอง ชลบุรี
Job Information

หน้าที่:

 • ดำเนินการขายและบริการลูกค้าสนับสนุนให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมาย
 • การให้บริการและทำการขายซึ่งได้รับอบหมายจากลูกค้าหรืออุตสาหกรรม
 • ทำตามข้อกำหนดของลูกค้าและบริษัทโดยรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเอาไว้
 • หาลูกค้าใหม่สำหรับสินค้าบริษัทรวมรวมข้อมูลของคู่แข่งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตเรื่องข้อกำหนดของลูกค้า บันทึกข้อมูล ติดตามผลให้มีประสิทธิผล
 • จัดทำเสนอใบราคาและจัดเตรียมข้อเสนอการขายและโครงการ
 • ดูแลความเรียบร้อยของโครงการและติดตามผลการปรับปรุง
 • รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 • เอาใจใส่ข้อตกลงและข้อกำหนดที่ได้รับจากลูกค้าเสมอ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับCSR/EICC ระบบมาตรฐานISO และมาตรฐานอื่นและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชายและหญิง
 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ดี
 • มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตและโน้ตบุ๊คเป็นของตัวเอง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี มีใจรักการบริการ

สถานที่ทำงาน: พานทอง ชลบุรี

วันทำงาน: จันทร์ ศุกร์  08.00 – 17.30  .

Apply Now


Title R&D Manager
Job Information

The R&D Manager leads a team of employees in conducting research and development. This may include investigating technology development, concept development, existing models and new models development. The R&D Manager oversees this process and suggests recommendations to the organization’s leaders.

The R&D Manager oversees the daily activities of a team of employees who research designs and concepts. Help develop a budget for the plan and ensure that the team is working within that plan. Also ensure that goals and objectives are being met.

Design existing models:

 • Detail examination of existing parts.
 • Advise on more economic substitution parts (but maintain relevant technical spec.)
 • Selection of suitable suppliers for substitution parts.
 • Development schedule of agreed parts.

  Design new models:

 • Concept development discussions with marketing/sales and R&D Germany.
 • Finalized concept specifications/discussions/approvals.
 • Development plan – BOM, cost, etc…
 • Production of detail design drawings.
 • Procurement procedures with suppliers.
 • Parts components/prototype testing specifications and procedures.
 • Operation test procedures.

  Qualifications and Requirements:

 • Degree in Mechanical or Electrical from any recognized university is required.
 • Minimum 10 years working experience; at least 5 years in electrical appliances industry in design/R&D (preferred in water heaters).
 • Computer literacy in MS Office packages required; additional skills advantageous.
 • Strong analytical skills and trouble shooting. Superior problem solving skills, as well as excellent leadership skills.
Apply Now


Title Production Department Manager
Job Information

Responsibilities and Duties:

o Manage production line for maximum efficiency.

o Analyze and develop production system efficiently and reduce waste.

o Control & strongly communicate to production team to meet the goal.

o Develop the ability of the production team to work effectively.

o Be a good consultant to the team to solve production problems in a systematic and effectively.

Qualifications:

o Male 38 – 48 years old.

o Bachelor or Master Degree in Industrial engineering, Printing technology and packaging or related. o Experienced in managerial position for 5 years or more.

o Experienced in cardboard packaging industry.

o Experience in offset printing.

o Have a good vision in management and able to plan for short, medium and long term

o Good communication skills. o Good proactive leadership skills.

Report: COO

Location: Bang Bo District, Samut Prakan

Working Hour: Mon – Fri 8.00 AM– 17.00 PM

Contact: Kik 094-787-7347

Apply Now


Jobs 11-15 of 15